Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wetswijziging ‘Passend Onderwijs’ ingegaan. Binnen het onderwijs zullen reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauwer samenwerken met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Passend Onderwijs is een andere manier van denken waarbij mogelijkheden voorop staan in plaats van beperkingen. Niet de vraag: ‘wat heeft dit kind?’, maar: ‘wat heeft dit kind nodig?’ staat centraal. Met Passend Onderwijs wordt ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren is, zoekt de school gezamenlijk met ouders naar een passende school. School kan hierbij ondersteuning vragen bij de coördinator van Passenderwijs. Samenwerkingsverband Passenderwijs

De Stichting Passenderwijs, kortweg Passenderwijs, is de naam van het ‘weer samen naar school’ samenwerkingsverband primair onderwijs regio Woerden, Stichtse Vecht en Ronde Venen. Passenderwijs stelt zich ten doel voor elk kind een zo thuis nabij mogelijk passend aanbod te bieden. Om dit te realiseren zijn afspraken gemaakt over het niveau van ‘basisondersteuning’ en ‘extra ondersteuning’. Alle scholen dienen de vastgestelde basisondersteuning te bieden, Passenderwijs zal de komende jaren de scholen hierin blijven ondersteunen. Passenderwijs doet dit door de inzet van meerpartijenoverleggen en consultaties op scholen, de leeskliniek en trainingen. Een aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij het Loket van Passenderwijs, middels het Groeidocument. Een kind met intensievere onderwijsbehoeften dan in de basis op de school wordt geboden, kan in aanmerking komen voor ‘extra ondersteuning’. De ‘extra ondersteuning’ wordt binnen Passenderwijs vormgegeven middels arrangementen. Scholen kunnen zich melden bij het Loket van Passenderwijs indien ‘extra ondersteuning’ gewenst is. De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van Passenderwijs is beschreven in het Ondersteuningsplan en beschikbaar op de website www.passenderwijs.nl Schoolkeuze, aanmelding en toelating

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. Bij Wereldkidz cluster Maarssen zijn er 27 plaatsen beschikbaar in een groep. In geval van aanmelding bij één van de bij Passenderwijs aangesloten scholen, waarbij de school niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de procedure worden gehanteerd welke binnen het samenwerkingsverband is vastgesteld. Deze procedure is als bijlage opgenomen in het ondersteuningsplan van Passenderwijs. .

Schoolondersteuningsprofiel Wereldkidz Tweesprong