Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraden van Wereldkidz Triangel, Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet en Wereldkidz Bontenest. (cluster Maarssen)

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Stijn Kooistra (locatie Fazantenkamp)
Marianne Sagel (locatie Duivenkamp)

Oudergeleding:
Rieshie Baboeram Panday (voorzitter)
Rick Cats

Het mailadres van de MR is MRTweesprong@wereldkidz.nl
Op dat adres kunt u vragen en/of opmerkingen aan de MR stellen.
Deze zullen we dan bespreken in onze vergadering en zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Uw mail komt terecht bij de voorzitter van de MR: Rieshie Baboeram Panday.

Vertegenwoordigers GMR 2023-2024
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is Hester Mehagnoul.
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

MR notulen schooljaar 2023-2024
MR notulen 10 oktober 2023 (cluster Maarssen)
MR notulen 11 december 2023 (cluster Maarssen)

MR notulen schooljaar 2022-2023
MR notulen 22 september 2022 (cluster Maarssen)
MR notulen 15 november 2022 (cluster Maarssen)
MR notulen 23 januari 2023 (cluster Maarssen)
MR notulen 23 maart 2023 (cluster Maarssen)
MR notulen 9 mei 2023 (cluster Maarssen)
MR notulen 22 juni 2023 (cluster Maarssen

Jaarverslag MR 2022-2023 (cluster Maarssen)