Oudervereniging

De Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) van Wereldkidz Tweesprong bestaat uit de OV locatie Fazantenkamp en de OV locatie Duivenkamp met overkoepelend een dagelijks bestuur. Dit bestuur wordt minimaal gevormd door een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, en de twee voorzitters van de OV’s.
Het bestuur draagt zorg voor een éénduidig beleid op beide locaties.

Alle ouders die kinderen op school hebben zijn automatisch lid van de OV. De OV is een vereniging waarin de ouders van de leerlingen inspraak hebben bij het organiseren van diverse activiteiten op school. Hiermee ondersteunt zij het lerarenteam. Daarnaast stelt de OV zich ten doel de samenwerking tussen ouders, de leerkrachten en de directie te bevorderen. Zij wil de samenwerking met de school en de ouderbetrokkenheid stimuleren door ouders actief te betrekken bij activiteiten en feesten. Zonder enthousiaste ouders binnen de OV kunnen veel activiteiten niet georganiseerd worden!

Daarbij is de hulp van alle ouders onmisbaar. In veel gevallen worden ouders door de leerkracht van hun kind benaderd voor hun hulp. Soms worden ouders benaderd door leden van de OV of via andere ouders. Deze ouderhulp wordt door de leerkrachten, de directie en de kinderen zeer gewaardeerd. De OV vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er diverse commissies bestaande uit tenminste één OV-lid en één teamlid.

De commissies

De commissies zijn veelal rondom één activiteit georganiseerd waardoor de werkzaamheden een korte periode bestrijken. Voorbeelden zijn het Sinterklaasfeest, Kerst, Slotfeest en schoolreis. Er zijn ook activiteiten die gedurende het schooljaar regelmatig terugkomen, zoals het verzorgen van de bibliotheek, werkzaamheden in de schooltuin en luizencontroles. Voor alle activiteiten die het schoolleven van uw kind leuker maken zijn er handen nodig.
Dus meldt u aan! Uw handen zijn hard nodig.

De ALV

Als lid van de Oudervereniging Openbare Basisschool 'De Tweesprong' betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze ouderbijdrage worden de activiteiten bekostigd. Eén keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden waar alle ouders voor zijn uitgenodigd. Tijdens deze vergadering wordt het financiële verslag over het voorgaande jaar gepresenteerd en de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt de ouderbijdrage vastgesteld.

ALV 2 oktober 2023
1. Jaarrekening 2022-2023 v&w
2. Jaarrekening 2022-2023 balans
3. Plan OV schooljaar 2023-2024
4. Begroting OV schooljaar 2023-2024

Documenten ALV 12 oktober 2022:
2021-2022 Balans OV
2021-2022 Winst en Verlies OV
2022-2023 Begroting OV
Procesverbaal OV kascontrole

OUDERVERENIGING WERELDKIDZ TWEESPRONG
De OV-leden kunnen altijd benaderd worden via de volgende emailadressen voor vragen, opmerkingen of om u aan te melden als lid en voor hulp bij activiteiten.

OV Fazantenkamp: ovfazantenkamp@gmail.com

OV Duivenkamp: ovduivenkamp@gmail.com

Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB streeft naar een zoveel mogelijk gelijke verdeling van de OV-leden uit de OV’s van zowel Duivenkamp als Fazantenkamp. 

 

De huidige bestuurders zijn:

- Marlinde de Gast, voorzitter DK

- Nikki van Wankum, penningmeester

- Nicky Peersman, voorzitter FK

 

Bestuurders werken zonder beloning. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met (een van de leden van) de OV of (een van de leden van) het Dagelijks Bestuur. 

Het DB van beide OV’s vergadert circa vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen stuur dan een email naar: ovdagelijksbestuur@gmail.com.

 

ANBI-status
Mocht u meer willen bijdragen dan de vastgestelde ouderbijdrage, bent u daar natuurlijk vrij in. Elk jaar ontvangen wij voor beide locaties van een aantal ouders een gift. Deze gift zal worden besteed aan lesmateriaal. Dit gaat in nauw overleg met het team om te kunnen bepalen waar extra geld voor nodig is. Bijvoorbeeld de bibliotheek, maar ook een computerprogramma hoort tot de opties. Alles wordt direct ingezet voor de kinderen.

Wij willen u er graag op wijzen dat de Oudervereniging in het bezit is van de ANBI-status bij de Belastingdienst. Voor meer informatie: klik hier om op de site van de Belastingdienst te komen.

Overige informatie:
RSIN nummer: 815028003
KVK nummer: 30205954