Rots & Water school

Wereldkidz Tweesprong is een Rots & Water school

 Een aantal jaren geleden kwamen we als school voor het eerst in aanraking met het programma Rots & Water. We waren zo enthousiast, dat we gestart zijn met de teambrede Rots & Water scholing. Ieder jaar doen we tijdens studiedagen een teamtraining Rots & Water onder begeleiding van een advanced trainer van het Rots & Water instituut. Zo blijft onze kennis op peil. Ook zijn er gecertificeerde Rots & Water trainers die samen de ontwikkelgroep Rots & Water vormen.

Er is een unieke lessenserie ontwikkeld door de ontwikkelgroep Rots & Water
De lessen Rots & Water worden twee keer in de week structureel in elke groep gegeven. We hebben de lessen uit de Rots & Watertraining aangevuld met het eigen aanbod. Daarmee is er ook aandacht voor de executieve functies, mindfulness en de growth en fixed mindset bij kinderen. We koppelen Rots & Water ook aan de actualiteit. De trainers begeleiden het team bij het geven van de tweewekelijkse lessen of als er een extra training nodig is. Bijvoorbeeld als er in een groep een thema extra aan de orde moet komen.


We gebruiken de aanpak van Rots & Water regelmatig in sociaal-emotionele handelingsplannen (SEO-hp)
Deze plannen worden gemaakt als een leerling individueel oefening nodig heeft. De SEO-Handelingsplannen worden met ouders besproken en er wordt ingezet op samenwerking. Zo wordt bijvoorbeeld thuis met  hetzelfde thema geoefend of er vindt afstemming plaats over het beloningssysteem.

Daarnaast hebben we na schooltijd een unieke serie Rots & Watertrainingen
Deze trainingen zijn ontwikkeld voor kinderen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ze duren 10 weken en worden bovenschools gegeven door onze specialisten Rots & Water.

Wat is Rots & Water?
De twee begrippen hebben een eigen betekenis:

     Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige
      reacties.
     Water staat voor verbinding en communicatie, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te
      meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide de positieve delen te gebruiken.

Bijvoorbeeld: Leren zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt en daarnaast ook luisteren, open staan en compromissen kunnen maken.

Sommige kinderen hebben in hun ontwikkeling meer rots nodig en anderen meer water. Belangrijk verschil met alle andere sociaal emotionele methodes is dat Rots & Water voor 75% bestaat uit doen en voor 25% uit praten.We oefenen Rots & Water via oefeningen, dramaspelletjes en rollenspelen

Dit doen we:

     Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet of
      juist wel wil
     Weten wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan stoppen
     Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of
      juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots)
     Meer zelfvertrouwen hebben en ook vertrouwen in een ander
     Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out
      nemen
     Ruzies voorkomen of oplossen
     Zeggen wat je voelt of denkt
     Iets voor een groep durven zeggen of doen.


Ouderbetrokkenheid bij Rots & Water

De samenwerking tussen school en ouders is belangrijk om kinderen zich te helpen ontwikkelen. We werken graag samen met ouders:

     Via de website vertellen we over structuur van de school.
     Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar geven we algemene informatie
     Bij de startgesprekken vertellen de ouders de school over hun kind
     Via het groepsnieuws vertellen we welk thema de komende maand centraal staat
     Tijdens onderwijscafé’s geven we informatie over de Rots & Waterstructuur en doen we
      samen met de ouders Rots & Wateroefeningen

     Bij de oudergesprekken wordt de ontwikkeling van het kind besproken en wordt tussen
      school en thuis afgestemd
     Ouders worden betrokken bij de extra Rots & Watertrainingen na schooltijd.