Vakantierooster

Vakantierooster 2020-2021


Voorjaarsvakantie   zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021  

Paasweekend           vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Koningsdag               dinsdag 27 april 2021

Meivakantie              zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei 2021
                                     (inclusief Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei)

Pinksterweekend     zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei 2021

Zomervakantie         zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Vakantierooster 2021-2022  (ovb)

Herfstvakantie         zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie           zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Andere vakanties volgen nog.

Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Maarssen ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.